avatar 98.07 20.39
avatar

dman_pcb

dman

83.98 27.82
avatar

n1k-o

nq/skrju

83.43 21.10
avatar

moronizzz

Кирилл

75.58 24.65
avatar 75.40 23.77
avatar 73.24 16.65
avatar

Robus

Rob F.

71.29 16.25
avatar 70.71 29.01
avatar

Buddy

Евгений

68.71 21.54
avatar

oisee

siril

62.46 13.99
avatar

TmK

Александр

56.58 13.46
avatar

Error

Петр

55.24 19.84
avatar 54.05 15.77
avatar 52.02 12.69
avatar

ShaMAN

Руслан

52.02 12.51